http://www.najathai.net
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ดาวน์โหลด  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
ประวัติ
ประวัติองค์เทพเจ้า
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
ภาพพิธีการ
งานเทศกาลกินเจ
โครงการมูลนิธิ
ความรู้ทั่วไป
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา
องค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธสัตว์

เทพเจ้าหน่าจา

 

โพลสำรวจความคิดเห็น

"ประทับใจที่สุด"
 • 52,496 คะแนน : 98.55%
 • 278 คะแนน : 0.52%
 • 234 คะแนน : 0.44%
 • 261 คะแนน : 0.49%

52,376 ความคิดเห็น

 1. 52376
  Avatar
  RonaldFrita 45.131.195.37 02/04/2023 16:03
  Hello my name is MATT D'AGATI. Solar power the most promising and efficient resources of renewable energy, which is rapidly gathering popularity as a principal energy source at work. In the near future, the likelihood is that solar technology could be the dominant source of energy in the workplace, as more and more companies and organizations adopt this neat and sustainable power source. In this article, we're going to discuss why it's important to switch to renewable energy sources such as for instance solar energy at the earliest opportunity, and exactly how this transition will benefit businesses as well as the environment. The initial &amp; most important reason why you should change to renewable energy sources may be the environmental impact. The usage fossil fuels, such as for example coal, oil, and natural gas, could be the main reason for air pollution, greenhouse gas emissions, and climate change. These emissions have a profound effect on environmental surroundings, causing severe climate conditions, rising sea levels, as well as other environmental hazards. By adopting solar technology, companies and organizations can really help reduce their carbon footprint and play a role in a cleaner, more sustainable future. Another essential reason to modify to solar technology could be the financial savings it provides. Solar panel systems are designed for generating electricity for businesses, reducing or eliminating the necessity for traditional sourced elements of energy. This may lead to significant savings on energy bills, particularly in areas with a high energy costs. Furthermore, there are many government incentives and tax credits open to companies that adopt solar power, which makes it a lot more cost-effective and affordable. The technology behind solar technology is not at all hard, yet highly effective. Solar power panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity can then be kept in batteries or fed directly into the electrical grid, with respect to the specific system design. To be able to maximize some great benefits of solar power, it is essential to design a custom system this is certainly tailored to your particular energy needs and requirements. This can make certain you have the right components set up, such as the appropriate amount of solar energy panels in addition to right style of batteries, to optimize your power efficiency and value savings. Among the important aspects in designing a custom solar power system is knowing the different sorts of solar power panels and their performance characteristics. There's two main forms of solar energy panels &amp;#8211; monocrystalline and polycrystalline &amp;#8211; each having its own advantages and disadvantages. Monocrystalline solar energy panels are manufactured from an individual, high-quality crystal, helping to make them more cost-effective and sturdy. However, also they are more costly than polycrystalline panels, that are produced from multiple, lower-quality crystals. In addition to cost benefits and environmental benefits, switching to solar technology also can provide companies and organizations with an aggressive advantage. Businesses that adopt solar power have emerged as environmentally conscious and energy-efficient, and also this can really help increase their reputation and competitiveness. Furthermore, companies that adopt solar power will benefit from increased profitability, since they are able to reduce their energy costs and boost their main point here. Additionally it is important to see that the technology behind solar energy is rapidly advancing, and new advancements are increasingly being made on a regular basis. As an example, the efficiency of solar panel systems is continually increasing, allowing for more energy to be generated from an inferior number of panels. In addition, new innovations, such as for example floating solar power panels and solar energy panels which are incorporated into building materials, are making it simpler and much more cost-effective to look at solar power. To conclude, the continuing future of energy at work is poised to be dominated by solar power and its own several benefits. From financial savings and environmental sustainability to technological advancements and increased competitiveness, some great benefits of adopting solar technology are unmistakeable. By investing in this neat and renewable source of energy, businesses may take an energetic role in reducing their carbon footprint, cutting energy costs, and securing their place in a sustainable future. The transition to solar technology is not just very important to the environmental surroundings also for the commercial well-being of businesses. The sooner companies adopt this technology, the higher equipped they'll certainly be to handle the difficulties of a rapidly changing energy landscape. If you want to be taught how more info on your content come by the web-site: <a href=https://www.agati.com/blog/mattdubbe/[color=black_url>https://prezi.com/z_ambpnm9q_d/the-scientific-revolution-in-the-west/are solar farms worth it</font></a>
 2. 52375
  Avatar
  carce 185.107.57.69 02/04/2023 09:24
  Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/2glspyfo
 3. 52374
  Avatar
  New York 130.185.154.62 02/04/2023 07:48
  Hello najathai.net Administrator. I just found your site, quick question_ My name_s Eric, I found najathai.net after doing a quick search _ you showed up near the top of the rankings, so whatever you_re doing for SEO, looks like it_s working well. So here_s my question _ what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear_ forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work _ and the great site you_ve built _ go to waste? Because the odds are they_ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here_s a thought_ what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, _okay, let_s talk_ without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can _ thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Web Visitors Into Leads is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY _ so that you can talk to that lead while they_re still there at your site. You know, strike when the iron_s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast _ the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge _ like 100 times better! That_s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well_ once you_ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be _ even if they don_t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron_s hot! CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to learn more about everything Web Visitors Into Leads can do for your business _ you_ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial _ you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don_t turn into paying customers. CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=najathai.net
 4. 52373
  Avatar
  ThomasItemS 127.0.0.1 01/04/2023 23:05
  friends at work have been looking about lately. The information here on the web page is beneficial and appreciated and is going to assist my friends at work in our studies significantly. It seems like everyone gained a large amount of details about the things I am interested in and other pages and types of info really show it. I'm not typically browsing websites when I am busy however when I get a break i'm more often than not avidly searching for this type of knowledge or things closely having to do with it. If someone gets a chance, take a look at my site: <a href=https://bioscienceadvising.com/write-grant-part-4-preparing-budget-final-submission><font color=#000_url>grant writer in around near, close to, about, located in, from East Lansing, Michigan</font></a>
 5. 52372
  Avatar
  Thomasmuh 216.24.219.150 01/04/2023 19:22
  Welcome! Graduating is a significant turning point that ought to get an unique look. Whether you are graduating from senior high school or university, on-the-spot cosmetic solutions. My workers and I are a complex body of magnificent mobile makeup and hair professionals near in Seattle, Washington and our team is so excited you are want to know more about us. My team are experts in heavenly glam for the star bride who wants to polish the style for ever! My group has an eye for noumena and a requirement for excellence. Our goal is to assure you are set and absolutely divine! Our band have schooled amoung the top in the field and hold the craft and artistry to develop your supreme vision to reality. My crew go to the limit to provide an situation that guides you you, but together, to provide the impeccable form that makes one feel delightful, optimistic, and Photogenic. Whether you are looking for spiritual look, glitz, or to wow the everyone, you found the right team. Our beauticians have come from every corner of the planet. We are happy to provide variety to Mukilteo community. If you need this service and have to understand more look at this. <a href=https://www.kmarinabeauty.com/services/style-b36rg-3ga2w-tpwh2-tkdjd-8fjbh-zznch><font color=#000_url>bridal makeup salon or close to Friday Harbour</font></a>
 6. 52371
  Avatar
  carce 185.107.57.69 01/04/2023 08:35
  Hi, this is Irina. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/2emcqjfm
 7. 52370
  Avatar
  RonaldGlaro 45.131.195.49 01/04/2023 03:44
  Hello my name is Matt D'Agati. Solar power is now the most promising and sought-after resources of clean, renewable energy in the past few years. This really is due to its numerous benefits, including financial savings, energy savings, and also the positive impact this has in the environment. In this essay, we shall talk about the benefits of using solar power in homes and businesses, the technology behind it, and exactly how it could be implemented to optimize its benefits. One of many advantages of choosing solar technology in homes may be the cost benefits it offers. Solar panel systems are designed for generating electricity for your house, reducing or eliminating the need for traditional sourced elements of energy. This might end up in significant savings in your monthly energy bill, particularly in areas with high energy costs. In addition, the price of solar panel systems and associated equipment has decreased significantly through the years, rendering it less expensive for homeowners to purchase this technology. Another good thing about using solar technology in homes could be the increased value it could provide towards the property. Homes that have solar panel systems installed are generally valued greater than homes that don't, because they offer an energy-efficient and environmentally friendly option to traditional energy sources. This increased value may be an important benefit for homeowners who will be trying to sell their property as time goes by. For businesses, the many benefits of using solar technology are numerous. One of many primary benefits is cost benefits, as businesses can significantly reduce their energy costs by adopting solar technology. In addition, there are numerous government incentives and tax credits available to companies that adopt solar energy, rendering it much more affordable and cost-effective. Furthermore, companies that adopt solar power can benefit from increased profitability and competitiveness, since they are regarded as environmentally conscious and energy-efficient. The technology behind solar power is simple and easy, yet highly effective. Solar power panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity may then be stored in batteries or fed straight into the electrical grid, according to the specific system design. To be able to maximize the benefits of solar technology, you will need to design a custom system that is tailored to your particular energy needs and requirements. This can make sure that you have just the right components in place, such as the appropriate quantity of solar panel systems and also the right sort of batteries, to increase your time efficiency and cost savings. One of many key factors in designing a custom solar technology system is knowing the different sorts of solar energy panels and their performance characteristics. There's two main forms of solar energy panels &amp;#8211; monocrystalline and polycrystalline &amp;#8211; each featuring its own advantages and disadvantages. Monocrystalline solar energy panels are manufactured from an individual, high-quality crystal, helping to make them more effective and sturdy. However, also, they are higher priced than polycrystalline panels, which are produced from multiple, lower-quality crystals. Along with solar energy panels, a custom solar power system may also include a battery system to keep excess energy, along with an inverter to convert the stored energy into usable electricity. It is essential to choose a battery system this is certainly effective at storing the actual quantity of energy you may need for your specific energy needs and requirements. This can ensure that you have a trusted supply of power in the event of power outages or any other disruptions to your time supply. Another good thing about using solar energy may be the positive impact it offers in the environment. Solar power is on a clean and renewable power source, producing no emissions or pollutants. This will make it a great substitute for traditional resources of energy, such as fossil fuels, which are a major contributor to polluting of the environment and greenhouse gas emissions. By adopting solar power, homeowners and businesses might help reduce their carbon footprint and subscribe to a cleaner, more sustainable future. In summary, the advantages of using solar power both in homes and companies are numerous and should not be overstated. From financial savings, energy efficiency, and increased property value to environmental impact and technological advancements, solar power provides a variety of advantages. By comprehending the technology behind solar energy and designing a custom system tailored to specific energy needs, you can maximize these benefits and then make a positive effect on both personal finances plus the environment. Overall, the adoption of solar technology is a good investment for a sustainable and bright future. If you want to be taught how more about this topic explore my web: <a href=https://www.veoh.com/watch/v142177049eepyMSsx[color=black_url>https://www.kopsgym.nl/forumBB/viewtopic.php?t=995solar panel install haverhill</font></a>
 8. 52369
  Avatar
  Feederoqz 213.167.218.180 01/04/2023 02:05
  among them acquired "Moral
 9. 52368
  Avatar
  Diane#[Ntecusuxtojuk 85.209.90.183 31/03/2023 19:52
  Pause on your inventiveness! In your area. Contend with unencumbered! You'll look upon It doesn't standing where you existent, you exalt reckon people you after to meet. Be it the some city. Value is also great outer layer the means cities. Euphonious today entry of autonomous and without burden, and start searching in your city. <a href=https://bit.ly/33IFJtj>Reimburse your roger!</a>
 10. 52367
  Avatar
  speest 188.130.136.119 31/03/2023 04:37
  buy cialis <a href="https://cialisfact.com/">cialis copay card</a> cialis before and after photos
 11. 52366
  Avatar
  Michaelvot 45.131.194.231 30/03/2023 23:35
  Retailing your property for cash and flipping properties for profit could be a terrific way to earn money when you look at the housing market, nonetheless it requires careful planning and preparation. By using just the right strategies, it is possible to enhance your odds of success and also make an amazing profit. In this article, we're going to discuss at length the steps you will need to decide to try sell your property for cash fast and flip houses for profit. Determine the marketplace worth of your property: Before you market your home for cash, it is important to uncover its market value. This may offer you a sense of just how much you really need to sell your property for and certainly will help you create informed decisions through the entire process. There are many methods to determine the marketplace worth of your property, like hiring a specialist valuator, weighing your property to similar properties in the region which have sold recently, and using online tools such as for example . Price your home correctly: after you have determined the marketplace worth of your house, you need to price it appropriately. If you price it too low, you may lose cash, if you price it too much, it might take quite a few years to market. In order to avoid this, be sure to set an aggressive price this is certainly in line utilizing the latest industry situations. You can even ask a realtor with their opinion in the best price for your house. Make required repairs and modifications: Before you sell your home for cash, make needed repairs and developments that may increase its value. Give attention to areas that may have the greatest impact, for instance the kitchen and bathroom. Updating these areas makes it possible to sell your home for cash fast, because they are two of the very most significant spaces in your home. Its also wise to ensure that your home is well-maintained and clean. On a clean, actually-taken care of home may well be more appealing to potential customers and certainly will assist you to sell your home for cash fast. Place your home: Staging your property might help increase its appeal and work out it more desirable to potential customers. This calls for decluttering, puting in order furniture, as well as creating arrangements which help create a warm and inviting atmosphere. A better-arranged apartment can be a huge selling point, therefore it is worth investing the full time and energy to complete it right. It is possible to hire a specialist home stager that will help you create an optimal liveable space for potential customers. Market your home effectively: to market your home for cash fast, you will need to market it perfectly. This consists of listing your property on online platforms, using social media marketing, and hosting open houses. Be sure to highlight the very best attributes of your property and offer a lot of high-quality photos to demonstrate it well. You may give consideration to hiring an expert photographer to take photos of your property to showcase it when you look at the most effective light. Consider using the services of an investor: should you want to sell your property for cash fast, consider dealing with an entrepreneur. An investor will offer you an easy, hassle-free sale without the necessity for conventional real estate professionals. However, you need to do your homework and work out sure you are using the services of an established investor. You may want to try to find an investor who focuses on buying homes for cash and may provide you with a good price for your house. Identify a beneficial flipping opportunity: To flip houses for profit, you'll want to identify a beneficial offer. Try to find apartments which are underrated, looking for repair, and positioned in attractive areas. The aim is to buy a house at a minimal price, make repairs and renovations, and then sell it for a revenue. To locate an excellent flipping opportunity, it is possible to visit real estate auctions, seek out foreclosures, or make use of a real estate agent who focuses on flipping residential properties. Facilitate thorough research: Before you spend money on a residential property for flipping, it is critical to conduct thorough research. This consists of researching the area market, the home itself, additionally the price of repairs and renovations. Opt for the possibility resale worth of the home and also the estimated return on investment. Make certain you have an obvious knowledge of the marketplace plus the costs involved prior to making a final choice. Assure financing: To flip houses for profit, you will need to secure financing. There are numerous options available, including traditional loans from banks, hard money loans, and private loans. Pick the option that is better for you personally along with your financial predicament, and work out certain to have a good plan in position for how you would finance the flipping project. Make use of the proper specialists: to make sure a successful turning project, you need to work with the proper pros. This can include real estate professionals, contractors, inspectors, as well as legal representatives. An agent will allow you to choose the best property and show you with the buying and selling process. Companies can deal with repairs and restorations, inspectors can gauge the condition regarding the property, and lawyers are designed for legal matters. By working together with the right experts, you can easily confirm a non-problematic and prosperous flipping undertaking. To conclude, selling your home for cash rapidly and flipping houses for revenue could be a great solution to earn money within the housing market. However, it entails careful planning and preparation, including determining the marketplace worth of your house, pricing it right, making essential fixes and modifications, setting up it thoroughly, marketing and advertising it well, and dealing because of the right professionals. By using these types of tips, you are able to raise your odds of success while making a substantial profit in the wide world of property. If you want to completely learn more info on this fact content come visit my very own web site: <a href=https://www.stephburtcashoffers.com/we-buy-houses-in-fairburn-georgia/><font color=#000_url>www sellmyhome com around Atlanta GA and Lithonia, StoneCrest Georgia 30058</font></a>
 12. 52365
  Avatar
  New York 160.20.11.51 30/03/2023 20:16
  To the najathai.net Admin. My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement _ Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you_ve done with najathai.net definitely stands out. It_s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch_ more accurately, a question_ So when someone like me happens to find your site _ maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don_t stick around _ they_re there one second and then gone with the wind. Here_s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about_ Web Visitors Into Leads is a software widget that_s works on your site, ready to capture any visitor_s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they_re interested _ so that you can talk to that lead while they_re literally checking out najathai.net. CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business _ and it gets even better_ once you_ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation _ immediately (and there_s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don_t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I_ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial _ and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now_ don_t keep them waiting. CLICK HERE http://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now. If you'd like to unsubscribe click here http://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=najathai.net
 13. 52364
  Avatar
  Grasse 45.199.137.49 30/03/2023 06:32
  Hey, If you create content that lacks ranking on Top 10 result of Google then It's Your fault. With the arrival ChatGPT lot's of blogger & webmasters are jumping into the Free content that ChatGPT is generating for them BUT Most of them fail to rank their pages on Google. This Tool (Available as Life Time Deal at 1 Time price) have helped us optimizing our content that are now ranking and bragging us top 10 spots on google for most of our websites. Have a sneak peak how this thing works >>> https://bit.ly/neuronwriterx I would definately recommend this deal because it's #1 Swiss knife for onpage optmization for any content that ranks on top 3 spot. Cheers Willi B 87 Rocky Street, MI 97887 ===== Click here to Unsubscribe
 14. 52363
  Avatar
  KevinSnums 138.199.38.36 29/03/2023 19:17
  additional hints https://hotevershop.com/potency/erostone/
 15. 52362
  Avatar
  Quasakirhatty 196.244.192.38 29/03/2023 15:34
  - - . . ! <a href=https://odezhda-dlya-devochek77.com/> </a> - <a href=http://www.odezhda-dlya-devochek77.com>https://odezhda-dlya-devochek77.com/</a> <a href=http://google.com.om/url?q=http://odezhda-dlya-devochek77.com>http://www.google.sn/url?q=http://odezhda-dlya-devochek77.com</a> <a href=https://stranamasterov.ru/sites/all/modules/anup/smcaptcha/images/M1bUtNTm8MYYbsJCK9YsyMxahQyY8nOaOPI-hkTFnagfe_foAGIT5u-JIt6LPx2D.png> - .</a> 222806a
 16. 52361
  Avatar
  ErvinCax 146.70.123.100 29/03/2023 15:12
  navigate to this web-site https://lightpharm.space/est/13-cat/notoxin/
 17. 52360
  Avatar
  Uelintes 196.244.192.38 29/03/2023 10:53
  . - , . ! <a href=https://uslugi-ekskavatora.ru/> </a> - <a href=https://www.uslugi-ekskavatora.ru/>http://uslugi-ekskavatora.ru</a> <a href=https://24net.kz/go?url=http://uslugi-ekskavatora.ru>http://www.google.mw/url?q=http://uslugi-ekskavatora.ru</a> <a href=https://www.stagecoachmfg.com/product/ew10/#comment-48994> - . , .</a> 59eb07a
 18. 52359
  Avatar
  Louislig 213.21.209.38 29/03/2023 09:35
  find this https://greenproduct.space/pol/prostatitis/prostalis/
 19. 52358
  Avatar
  Williambag 85.208.3.182 29/03/2023 08:17
  check out here https://growhealthy.space/spain/categ-cardiovascular-system/tvr-cardiofort-drops-drops-from-hypertension/
 20. 52357
  Avatar
  Xtoniamhhatty 196.244.192.38 29/03/2023 06:07
  . - , . ! <a href=https://uslugi-ekskavatora.ru/> </a> - <a href=https://www.uslugi-ekskavatora.ru>http://uslugi-ekskavatora.ru/</a> <a href=https://www.hogodoc.com/?URL=uslugi-ekskavatora.ru>http://google.com.pa/url?q=http://uslugi-ekskavatora.ru</a> <a href=http://norburys.info/message.php?to=MikeN&from_name=Kimonicsaple&from_email=kk.ash.h.urr.le.y%40gmail.com&subject=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%94.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&body=%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20-%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%B1%2C%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B.%20%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%21%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fuslugi-ekskavatora.ru%2F%5D%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20-%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fuslugi-ekskavatora.ru%5Dhttps%3A%2F%2Fwww.uslugi-ekskavatora.ru%2F%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fgoogle.bs%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fuslugi-ekskavatora.ru%5Dhttp%3A%2F%2Fcse.google.ac%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fuslugi-ekskavatora.ru%5B%2Furl%5D%20%0D%0A%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fblogs.bgsu.edu%2Flebosch%2F2014%2F02%2F25%2Fstop-motion%2F%23comment-6418%5D%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%94.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%5B%2Furl%5D%206728326%20&url=> - . , .</a> f44_882
 
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2010
ปรับปรุง 10/02/2018
สถิติผู้เข้าชม3,605,176
Page Views5,636,250
« April 2023»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Poll
ประทับใจที่สุด
ความสวยงาม
ความศรัทธา
ความสะอาด
การต้อนรับ
By
รหัสยืนยัน :

Result
Link
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-398381-3 โทรสาร. 038-398384 E-mail : naja_shrine@hotmail.com , naja_shrine@yahoo.com

 
view